A megawad compilation for doom
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
This repo is archived. You can view files and clone it, but cannot push or open issues/pull-requests.

7-ZipRus.lng 2.8KB


 1. .Language=Russian,Russian (�ãá᪨©)
 2. "�த®«¦¨âì"
 3. "&Žâ¬¥­¨âì"
 4. "�।ã¯à¥¦¤¥­¨¥"
 5. "Žè¨¡ª "
 6. "”®à¬ â"
 7. "‘¢®©á⢠"
 8. "„ "
 9. "�¥â"
 10. "‚¢®¤ ¯ à®«ï"
 11. "‚¢¥¤¨â¥ ¯ à®«ì"
 12. "� á¯ ª®¢ª "
 13. "&� á¯ ª®¢ âì ¢"
 14. "�ãâ¨"
 15. "�®&«­ë¥ ¯ãâ¨"
 16. "Ž&â­®á¨â¥«ì­ë¥ ¯ãâ¨"
 17. "&�¥§ ¯ã⥩"
 18. "�¥à¥§ ¯¨áì"
 19. "&‘¯à è¨¢ âì ¯®¤â¢¥à¦¤¥­¨¥"
 20. "�&¥§ ¯®¤â¢¥à¦¤¥­¨ï"
 21. "�ய&ã᪠âì"
 22. "�¥à¥¨¬¥­®¢ âì  ¢â®¬."
 23. "�¥à¥¨¬.  ¢â®¬. áãé¥áâ¢."
 24. "� á¯ ª®¢ âì"
 25. "‚&ë¡à ­­ë¥ ä ©«ë"
 26. "‚ᥠ&ä ©«ë"
 27. "&� à®«ì"
 28. "�& á¯ ª®¢ âì"
 29. "&Žâ¬¥­¨âì"
 30. "�¥¢®§¬®¦­® ®âªàëâì ä ©« '%s'."
 31. "�¥¯®¤¤¥à¦¨¢ ¥¬ë© ¬¥â®¤ ᦠâ¨ï ¤«ï ä ©«  '%s'."
 32. "Žè¨¡ª  CRC ¢ '%s'."
 33. "Žè¨¡ª  ¢ ¤ ­­ëå ¢ '%s'."
 34. "Žè¨¡ª  CRC ¤«ï § è¨ä஢ ­­®£® ä ©«  '%s'. �¥¢¥à­ë© ¯ à®«ì?"
 35. "Žè¨¡ª  ¢ ¤ ­­ëå § è¨ä஢ ­­®£® ä ©«  '%s'. �¥¢¥à­ë© ¯ à®«ì?"
 36. "�®¤â¢¥à¤¨â¥ § ¬¥­ã ä ©« "
 37. "� ¯ª  㦥 ᮤ¥à¦¨â ®¡à ¡ â뢠¥¬ë© ä ©«."
 38. "‡ ¬¥­¨âì áãé¥áâ¢ãî騩 ä ©«"
 39. "á«¥¤ãî騬 ä ©«®¬"
 40. "¡ ©â"
 41. "¨§¬¥­¥­"
 42. "&„ "
 43. "„  ¤«ï &¢á¥å"
 44. "&�¥â"
 45. "�¥â ¤«ï ¢&á¥å"
 46. "�¥à¥¨¬¥­®¢ âì  ¢â®¬ â¨ç¥áª¨"
 47. "&Žâ¬¥­¨âì"
 48. "„«ï í⮣®  à娢  ®¯¥à æ¨¨ ¨§¬¥­¥­¨ï ­¥ ¯®¤¤¥à¦¨¢ îâáï."
 49. "“¤ «¥­¨¥ ¨§  à娢 "
 50. "“¤ «¨âì \"%.40s\" ¨§  à娢 "
 51. "“¤ «¨âì ¢ë¡à ­­ë¥ ä ©«ë ¨§  à娢 "
 52. "“¤ «¨âì %d ä ©«®¢ ¨§  à娢 "
 53. "“¤ «¥­¨¥"
 54. "Žâ¬¥­ "
 55. "„®¡ ¢¨âì ä ©«ë ª  à娢ã"
 56. "„®¡ ¢¨âì ª %s & à娢ã"
 57. "Œ¥â®¤ ᦠâ¨ï"
 58. "�¥§ ᦠâ¨ï"
 59. "‘ª®à®áâ­®©"
 60. "�ëáâàë©"
 61. "�®à¬ «ì­ë©"
 62. "Œ ªá¨¬ «ì­ë©"
 63. "“«ìâà "
 64. "�¥¦¨¬ ¨§¬¥­¥­¨ï"
 65. "„®¡ ¢¨âì ¨ § ¬¥­¨âì"
 66. "Ž¡­®¢¨âì ¨ ¤®¡ ¢¨âì"
 67. "Ž¡­®¢¨âì"
 68. "‘¨­åà®­¨§¨à®¢ âì"
 69. "&„®¡ ¢¨âì"
 70. "€&à娢 â®à"
 71. "‚ë¡®à  à娢­®£® ä®à¬ â "
 72. "�®¤®¦¤¨â¥"
 73. "—⥭¨¥  à娢 "
 74. "� á¯ ª®¢ª "
 75. "“¤ «¥­¨¥"
 76. "ˆ§¬¥­¥­¨¥"
 77. "�¥à¥¬¥é¥­¨¥ ä ©«®¢ ­¥ ¯®¤¤¥à¦¨¢ ¥âáï"
 78. "7-Zip"
 79. "7-Zip (¤®¡ ¢¨âì ¢  à娢)"
 80. "7-Zip configuration"
 81. "�« £¨­ ¨á¯®«ì§ã¥âáï ¯® 㬮«ç ­¨î"
 82. "0"
 83. "1"
 84. "2"
 85. "�ãâì"
 86. "ˆ¬ï"
 87. "� áè¨à¥­¨¥"
 88. "� ¯ª "
 89. "� §¬¥à"
 90. "‘¦ âë©"
 91. "€âਡãâë"
 92. "‘®§¤ ­"
 93. "Žâªàëâ"
 94. "ˆ§¬¥­¥­"
 95. "�¥¯à¥à뢭ë©"
 96. "Š®¬¬¥­â à¨©"
 97. "‡ è¨ä஢ ­"
 98. "� §¡¨â „®"
 99. "� §¡¨â �®á«¥"
 100. "‘«®¢ àì"
 101. "CRC"
 102. "’¨¯"
 103. "€­â¨"
 104. "Œ¥â®¤"
 105. "‘¨á⥬ "
 106. "” ©«®¢ ï ‘¨á⥬ "
 107. "�®«ì§®¢ â¥«ì"
 108. "ƒà㯯 "
 109. "�«®ª"
 110. "Š®¬¬¥­â à¨©"
 111. "�®§¨æ¨ï"
 112. "�ãâì"
 113. "� ¯®ª"
 114. "” ©«®¢"
 115. "‚¥àá¨ï"
 116. "’®¬"
 117. "Œ­®£®â®¬­ë©"
 118. "‘¬¥é¥­¨¥"
 119. "‘áë«®ª"
 120. "�«®ª®¢"
 121. "’®¬®¢"
 122. "Time Type"
 123. "64-bit"
 124. "Big-endian"
 125. "�à®æ¥áá®à"
 126. "”¨§¨ç¥áª¨© � §¬¥à"
 127. "� §¬¥à ‡ £®«®¢ª®¢"
 128. "Š®­âà. ‘㬬 "
 129. "• à ªâ¥à¨á⨪¨"
 130. "‚¨àâã «ì­ë© €¤à¥á"
 131. "ID"
 132. "Š®à®âª®¥ ¨¬ï"
 133. "�ணࠬ¬ "
 134. "� §¬¥à ᥪâ®à "
 135. "�¥¦¨¬"
 136. "‘¨¬¢®«ì­ ï ‘á뫪 "
 137. "Žè¨¡ª "
 138. "…¬ª®áâì"
 139. "‘¢®¡®¤­®"
 140. "� §¬¥à ª« áâ¥à "
 141. "Œ¥âª "
 142. "‹®ª «ì­®¥ ¨¬ï"
 143. "�஢ ©¤¥à"
 144. "NT �¥§®¯ á­®áâì"
 145. "€«ìâ¥à­ â¨¢­ë© �®â®ª"
 146. "Aux"
 147. "“¤ «¥­­ë©"
 148. "„¥à¥¢®"
 149. "SHA-1"
 150. "SHA-256"
 151. "’¨¯ Žè¨¡ª¨"
 152. "Žè¨¡ª¨"
 153. "Žè¨¡ª¨"
 154. "�।ã¯à¥¦¤¥­¨ï"
 155. "�।ã¯à¥¦¤¥­¨¥"
 156. "�®â®ª¨"
 157. "€«ìâ¥à­ â¨¢­ë¥ �®â®ª¨"
 158. "� §¬¥à €«ìâ¥à­ â¨¢­ëå ¯®â®ª®¢"
 159. "‚¨àâã «ì­ë© � §¬¥à"
 160. "� á¯ ª®¢ ­­ë© � §¬¥à"
 161. "Ž¡é¨© ”¨§¨ç¥áª¨© � §¬¥à"
 162. "�®¬¥à ’®¬ "
 163. "�®¤â¨¯"
 164. "Š®à®âª¨© Š®¬¬¥­â à¨©"
 165. "Š®¤®¢ ï ‘âà ­¨æ "
 166. "Is not archive type"
 167. "Physical Size can't be detected"
 168. "Zeros Tail Is Allowed"
 169. "� §¬¥à Žáâ âª "
 170. "� §¬¥à ‚áâ஥­­®£® �«®ª "
 171. "‘á뫪 "
 172. "†¥áâª ï ‘á뫪 "
 173. "iNode"
 174. "ID �®â®ª "